Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ

Mô tả

Tính năng Trích lục thông tin hồ sơ dùng để nhân viên kiểm soát các hồ sơ từ trước đến nay trong hệ thống. Dễ dàng tìm thấy hồ sơ cần tìm trong thời gian nhanh nhất.

Cách tính năng gồm có

  • Hiển thị danh sách các hồ sơ theo ngày được chọn
  • Tìm theo số hồ sơ (số công chứng) hoặc theo họ tên khách hàng.
  • Xem tiến độ hoàn thiện hồ sơ
  • Xem file log của từng bộ hồ sơ

Vị trí tính năng

Ở mục Menu – chọn Hồ sơ – Tra Cứu Hồ Sơ

Tìm nhanh hồ sơ

Xem Log theo dõi tiến độ

Xem thông tin chỉnh sửa của từng bộ hồ sơ. Ghi nhận những dữ liệu đã được chỉnh sửa. Từ đó kiểm soát toàn diện dữ liệu hồ sơ.

Leave a Comment

On this page