Đơn vị hỗ trợ

Mô tả

Đơn vị hỗ trợ là danh sách địa chỉ, thông tin liên lạc các cơ sở, tổ chức, phòng ban. Giúp cho khách hàng đến để lấy những giấy tờ hoàn thiện thủ tục hồ sơ công chứng.

Khách hàng cần đến Ủy Ban Nhân Dân Phường để lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi đó nhân viên sẽ in ra thông tin / địa chỉ của Ủy Ban Nhân Dân nơi khách hàng cần đến, gặp phòng hộ tịch để lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bổ sung vào hồ sơ bán nhà.

Các tính năng chính bao gồm:
  1. Danh sách các Đơn vị hỗ trợ
  2. Thêm mới / chỉnh sửa Đơn vị hỗ trợ
  3. Xuất excel dữ liệu

Thêm Đơn vị hỗ trợ

Chỉnh sửa thông tin đơn vị hỗ trợ

Leave a Comment

On this page