Phương thức thanh toán

Mô tả

Phương thức thanh toán thường được sử dụng trong việc xuất phiếu thu và ghi nhận thông tin thanh toán để kế toán đối chiếu dữ liệu. Thường sử dụng trong việc báo cáo, thống kê hồ sơ công chứng.

Kế toán sử dụng Phương thức thanh toán để cập nhật thông tin trong Phiếu Thu.

Leave a Comment

On this page