Các dịch vụ khác

Mô tả

Các dịch vụ khác là những dịch vụ nằm ngoài các chi phí cố định của hồ sơ công chứng. Những chi phí phát sinh như tư vấn dịch vụ, đánh văn bản, ký ngoài giờ,v.v…. sẽ được liệt kê ở đây. Kế toán sẽ lựa chọn những dịch vụ cần thiết để cập nhật vào hồ sơ công chứng.

Thao tác sử dụng

Leave a Comment

On this page