Chèn Code vào File Word

Mô tả

Sau khi cấu hình “Cài đặt Map dữ liệu” ở bài viết này. Chúng ta phải cấu hình chèn những đoạn code vào file word để hệ thống tự động nhận diện và chuyển đổi code sang thông tin nhập liệu.

Quy định chung

  • File word phải là dạng .docx . Những file .doc không thể sử dụng tính năng chèn code. Do đó chúng ta phải chuyển đổi file .doc sang .docx trước khi chèn code.
  • Code phải để trong cấu trúc sau ${xxxxx}. Trong đó xxxxx là mã code đã quy định ở bài viết Hướng dẫn cài đặt map dữ liệu. Ví dụ code Bên A là Ben-A thì khi chèn vào trong file word sẽ có dạng là ${Ben-A}

Demo mẫu giao diện

Mẫu giao diện Lời Chứng Của Công Chứng Viên sau khi chuyển sang dạng code

Như mẫu trên, chúng ta sẽ có những code sau:

  • ${Day} – ngày soạn thảo văn bản – ngày 20
  • ${Month} – tháng soạn thảo văn bản – tháng 10
  • ${Year} – Năm soạn thảo văn bản – năm 2020
  • ${Day-text} – Ngày tháng năm dạng chữ – Ngày hai mươi tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi.
  • ${CCV} – Họ tên Công Chứng Viên làm hồ sơ – ví dụ Nguyễn Văn Viên
  • ${Ben-A} – Thông tin khách hàng Bên A
  • ${Ben-B} – Thông tin khách hàng Bên B
  • ${qrcode} – mã QRcode dùng để kiểm tra tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Leave a Comment

On this page