Cấu hình Đối Tác

Mô tả

Dữ liệu đối tác là một trường dữ liệu rất quan trọng, là điểm mạnh của Phần Mềm Công Chứng i-Notary. Nó giúp cho việc quản lý, thống kê thông tin đối tác được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Giúp bộ phận Kinh Doanh (hoặc nhân viên được phân quyền) nắm rõ các hồ sơ do đối tác gửi về. Từ đó sẽ có cái nhìn khái quát về tỷ lệ hồ sơ đối tác, đối tác nào cần được chăm sóc, đối tác nào là quan trọng.

Tính năng chính

  • Ghi nhận thông tin đối tác
  • Tỷ lệ chia hoa hồng theo đối tác

Vị trí tính năng

ở mục menu – chọn “Cấu hình hệ thống” – “Đối tác“

Ghi nhận thông tin Đối Tác

Mặc định khi tạo mới đối tác sẽ nằm ở trạng thái “Hiển thị” để nhân viên sử dụng. Nếu không muốn sử dụng đối tác nào thì chuyển trạng thái sang “Tạm ẩn” là được.

Chia tỷ lệ hoa hồng theo đối tác

Vào mục “Chỉnh sửa” của từng đối tác để cấu hình chia tỷ lệ hoa hồng.

Trong cấu hình tỷ lệ hoa hồng dành cho đối tác, chúng ta có 2 trường dữ liệu quan trọng nhất

  • Chọn loại phí: Áp dụng tỷ lệ % theo từng loại phí mà hồ sơ đó mang về cho văn phòng. Phần này sẽ được mô tả chi tiết hơn ở những ví dụ phía dưới.
  • Áp dụng cho toàn bộ hồ sơ, loại trừ những hồ sơ sau: Tức hệ thống sẽ áp dụng tỷ lệ hoa hồng này cho toàn bộ hồ sơ do đối tác đó mang về. Tuy nhiên những hồ sơ được chọn sẽ KHÔNG được tính tỷ lệ hoa hồng.

Ví dụ 1: Trích 30% phí và 50% thù lao cho đối tác

Ở mục “Chọn loại phí” chúng ta chọn 2 bảng “Phí” và “Thù lao”

Ví dụ 2: Trích 10% phí, 30% thù lao, 20% ký ngoài, 20% niêm yết cho đối tác

Ví dụ 3: Trích 20% tổng thu, nhưng trừ hồ sơ Sao Y

Tổng thu: Tức số tiền thu thực tế của bộ hồ sơ. Bao gồm các phí và thù lao có trong bộ hồ sơ công chứng đó.

Leave a Comment

On this page