Quản lý ngày nghỉ phép của nhân viên

Mô tả

Quản lý ngày nghỉ phép của nhân viên là tính năng ghi nhận lại các ngày nghỉ của nhân viên. Từ đó ghi nhận lại và chuyển giao cho bộ phận Kế toán để tính lương nhân viên

Vị trí tính năng

Mục menu – “Văn bản” – “Quản lý nghỉ phép nhân viên

Thêm ngày nghỉ phép

Leave a Comment

On this page