Tài khoản nhân viên

Mô tả

Tài khoản nhân viên là tính năng dùng để chỉnh sửa thông tin cá nhân của nhân viên đang làm việc tại Văn Phòng. Sẽ có 2 cách thay đổi tài khoản của một nhân viên.

Đối với nhân viên bình thường: Tính năng sẽ bao gồm việc chỉnh sửa thông tin cơ bản như Họ tên, số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu đăng nhập, Avata đại diện, v.v....

Đối với Quản trị viên: Tính năng sẽ bao gồm việc chỉnh sửa các thông tin cơ bản của nhân viên, ngoài ra còn có thể điều chỉnh phòng ban, phân quyền theo từng nhân viên.

Danh sách các chỉnh sửa thông tin cơ bản dành cho nhân viên bình thường:​
  1. Hô tên Nhân viên
  2. Số điện thoại
  3. Mật khẩu truy cập
  4. Hình Avata đại diện
  5. Chữ ký cá nhân

Vị trí tính năng

Nằm trên cùng, góc phải màn hình (Chỗ Avata nhân viên)

Leave a Comment

On this page