Cập nhật ver 4.5.4

Nội dung

Ở phiên bản này có những cập nhật sau:

  1. Thêm công thức tính phí mới: Tính phí hồ sơ sao y theo số bản & số trang
  2. Cấu hình nhà đất: Tối ưu giao diện, thao tác người dùng. Auto select vùng miền theo cấu hình mặc định
  3. Hiện thị cảnh báo: Hiển thị thông báo khi thư ký nghiệp vụ thêm thông tin nhà đất vào phần mềm
  4. Bảng giá nhà, giá đất: Thêm dữ liệu bảng giá nhà, giá đất khu vực TP HCM

Leave a Comment

On this page