Phân quyền tính năng

Mô tả

Phân quyền tính năng được ví như trụ cột của phần mềm. Muốn nhân viên có thể sử dụng tính năng nào thì sẽ phân quyền mở tính năng đó. Phân quyền tính năng gồm 2 phần: Phân quyền theo phòng ban và Phân quyền theo từng nhân viên

Phân quyền theo phòng ban

Mặc định sẽ có 7 phòng ban cơ bản. Mỗi phòng ban sẽ có những tính năng riêng biệt. Mỗi khi nhân viên được tạo mới đều phải thuộc một hoặc nhiều phòng ban. Sẽ có những trường hợp một nhân viên đảm nhận 2 hoặc 3 phòng ban. Do đó khi chọn phòng ban, hệ thống vẫn có thể cho phép 1 nhân viên thuộc 1 hoặc nhiều phòng ban.

  1. Tính năng sẽ được áp dụng cho toàn phòng ban. Nếu nhân viên thuộc phòng ban nào sẽ được cấp đầy đủ quyền của phòng ban đó.
  2. Mỗi nhân viên có thể nhiều phòng ban khác nhau.
  3. Ko bắt buộc nhân viên phải vào phòng ban. Nếu nhân viên không vào phòng ban vẫn có thể cấp quyền theo tính năng Phân quyền theo từng nhân viên

Phân quyền theo từng nhân viên

Phân quyền theo từng nhân viên chí áp dụng trong trường hợp cấp thêm quyền cho nhân viên. Tất nhiên sẽ có những trường hợp hạn chế quyền lại. Ví dụ nhân viên Kế toán B có quyền mặc định là tính phí và xuất báo cáo. Nhưng Văn phòng muốn nhân viên Kế toán B chỉ phụ trách quyền tính phí. Còn xuất báo cáo sẽ cho một nhân viên khác phụ trách. Điều này vẫn có thể điều chỉnh dễ dàng với tính năng Phân quyền theo từng nhân viên.

  1. Cho phép: cấp quyền truy cập tính năng đó.
  2. Thừa kế quyền: Că cứ vào quyền của Phòng ban (chỉ áp dụng khi cấu hình phân quyền dành cho từng nhân viên). Còn trong trường hợp Cấu hình phòng ban thì mặc định sẽ là Từ Chối
  3. Từ chối: Không cấp quyền truy cập tính năng đó (phân quyền mặc định khi khởi tạo phòng ban mới).

Hỏi & Đáp

Phân quyền tính năng nằm trong mục chỉnh sửa thông tin nhân viên. Tuy nhiên nhân viên bình thường sẽ không thấy mục Phân Quyền này. Mục phân quyền chỉ được hiển thị dành cho tài khoản “Administrator” hoặc được tài khoản “Administrtor” phân quyền chỉ định nhân viên được sử dụng tính năng Phân quyền.

Leave a Comment

On this page