Hướng dẫn / thống kê người giới thiệu

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Trong quá trình làm việc, Văn phòng công chứng phải liên kết với Đối Tác hoặc Người Giới Thiệu để họ đem hồ sơ về cho Văn phòng. Do đó sẽ phải có thống kê Doanh số Người Giới Thiệu để Văn phòng tổng hợp, chia tỷ lệ hoa hồng cho Người Giới Thiệu.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng